Onderwijs en activiteiten

Om nu en in de toekomst adaptief onderwijs te kunnen geven aan onze leerlingen gaat ons team zich de komende jaren intensief bezig houden met het BAS-project. Bouwen aan een Adaptieve School. Hierdoor wordt een doorgaande lijn gerealiseerd in het leer- en onderwijsproces vanaf de jongste groepen tot het moment dat de leerlingen de school verlaten voor het voortgezet onderwijs. Deze doorgaande lijn wordt vastgelegd in een aantal documenten die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Wat is adaptief :

In het BAS-project staan de volgende vragen centraal:
 • Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijsproces te verbeteren? (effectiviteit).
 • Hoe kan de school beter omgaan met verschillen in de groep? (differentiatie).
 • Op welke manier kan die differentiatie worden georganiseerd? (organisatie).
 • Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (zelfsturing).
Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden zijn 7 samenhangende ontwikkelingslijnen geconstrueerd die toewerken naar een versterking van het zelfstandig leren van kinderen en de expertise van het schoolteam.

Op school zijn de volgende cellen geïmplementeerd:
 • directe instructie
 • voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag
 • basiscommunicatie en schriftelijke correctie
 • afspraken en routines
 • effectieve leertijd
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en succes ervaren.

Ons onderwijs vraagt van leerkrachten sterke vaardigheden bij het werken met verschillende leerlingen. Deze differentiatie kan op verschillende manieren vorm krijgen. Wij kiezen op onze school voor convergente differentiatie:


Bij convergente differentiatie werken alle leerlingen naar hetzelfde doel. Er is dus geen sprake van differentiatie naar doelen. Centraal staat wat de leerlingen nodig hebben om deze doelen te bereiken (onderwijsbehoeften).

Omdat het voor alle leerlingen belangrijk is om minimale doelen te behalen in de basisvaardigheden wordt convergente differentiatie over het algemeen naar voren geschoven als een goede differentiatievorm voor het adequaat omgaan met verschillen.


De kleuters die pas op school komen krijgen de gelegenheid om zich spelend te ontwikkelen. Het spel wordt uitgelokt door middel van aantrekkelijk speelmateriaal.

De kleuters worden hierbij steeds gestimuleerd door nieuwe dingen of door de ideeën van de leerkracht.

Het vrij kiezen van het materiaal of de hoek waarin gespeeld mag worden vinden we erg belangrijk. Wanneer een kind hieraan toe is, wordt er begonnen met het speels aanleren van zaken die een kind moet beheersen om te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven.

Dit zijn activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld; scherp luisteren, kleine verschillen leren zien en zelfstandig problemen oplossen.

Om kinderen goed te kunnen volgen en begeleiden gebruiken we de onafhankelijke toetsen Taal voor Kleuters en Ordenen van het CITO en de toetsen; kleurentoets, auditieve analyse, auditieve synthese en letters benoemen uit het protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 1 en 2.

Jaarlijks doen de kinderen aan diverse activiteiten mee, zoals:
 • Sinterklaasviering.
 • Kerstviering.
 • Paasfeest.
 • Voorleesontbijt.
 • Kinderboekenweek.
 • Voorleeswedstrijd. (groepen 7 en 8)
 • Meesters – en  juffendag.
 • Schaatswedstrijden (indien mogelijk).
 • Musical. Eén keer per 2 jaar voor de leerlingen van groepen 7 en 8
 • Afscheidsbarbecue groep 8
 • Sporttoernooien: voetbal, handbal, volleybal.
 • Koningsspelen.
 • Schoolreizen.
 • Excursies.
 • Verkeersacties.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden