Motto, missie en visie

Motto, missie en visie Kindcentrum de Bente

Obs de Bente, Buurtvereniging de Viersprong, Voorschool Uk en Puk en Opvang BSO&Ko.
 

Motto:

 

Jezelf kunnen en mogen zijn stelt je in staat om het maximale uit jezelf en anderen te halen

 

Missie (Waar staan we voor?):

Kindcentrum de Bente is toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar. Ons uitgangspunt is dat iedere betrokkene van ons Kindcentrum zichzelf mag, kan en durft te zijn. Alleen wanneer iemand zichzelf kan zijn, voelt hij of zij zich veilig en is het in staat om zich optimaal te ontwikkelen.
Kindcentrum de Bente biedt gedifferentieerd en adaptief onderwijs aan de hand van een doorgaande leerlijn. We hebben oog voor de interesses en talenten van onze leerlingen, onze leerkrachten en onze pedagogisch medewerkers. Door leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces, hebben ze inzichtelijk aan welke doelen nog gewerkt kan worden. Door modern onderwijs te geven, met aandacht voor de 21 eeuwse vaardigheden, bieden wij kansrijk onderwijs, waarbij we ook de methodes los durven te laten. Hiermee willen we onze leerlingen opleiden tot moderne wereldburgers met als uiteindelijke doel om iedere leerling uit te laten stromen op het voortgezet onderwijs op het niveau en bij het interesse dat het beste bij hem of haar past. Bij dit proces zien we de ouders als partners, waarbij we 8 jaar lang hetzelfde doel hebben en dat is de ontwikkeling en het welzijn van uw kind(eren).
 

Visie (Waar gaan we voor?):

Hoe wij onze missie in de toekomst willen gaan vormgeven in een visie, staat hieronder weergegeven aan de hand van de 5 belangrijkste kernwaarden uit onze missie:

1. Welbevinden
 
Iedere betrokkene van ons Kindcentrum moet met plezier naar de Bente gaan en moet zichzelf kunnen en durven zijn. Om hiervoor te kunnen zorgen is het belangrijk dat alle leerlingen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders zich prettig, gelukkig en veilig voelen op Kindcentrum de Bente. Om dit te waarborgen handelen we hoofdzakelijk preventief en meten we regelmatig het welzijn van alle betrokkenen. 
 
2. Gepersonaliseerd leren
 
Op Kindcentrum de Bente werken we met een doorgaande leerlijn van 2,5 tot 12 jaar. Al in de Voorschool volgen wij de ontwikkeling van een leerling. Iedere leerling ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Door dit te monitoren willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van ieder kind. In de groepen 5 t/m 8 maken wij, voor de vakken rekenen, taal en spelling gebruik van het digitale platform Snappet. Snappet maakt inzichtelijk op welk niveau een leerling presteert en zorgt ervoor dat een leerling op zijn eigen niveau uitgedaagd blijft. Een leerling blijft hierdoor altijd op het juiste niveau uitgedaagd en hoeft nooit onder of boven zijn kunnen te presteren.
 
3. Eigenaarschap
 
We vinden het erg belangrijk dat iedere leerling op Kindcentrum de Bente eigenaar is van zijn eigen leerproces. De leerling moet inzien dat hij of zij degene is die verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Door inzichtelijk te maken op welk niveau een kind presteert en waar het nog aan kan werken ziet een leerling waar het toe in staat is. Verder willen we, door het houden van kindgesprekken leerlingen laten verwoorden waar hij of zij nog aan wil gaan werken.
 
4. 21 eeuwse vaardigheden
 
Wij leiden kinderen op tot wereldburgers. Dat betekent dat we de leerlingen voorbereiden op een wereld die ook wij nog niet kennen. Wel weten we dat ICT en Techniek hierin een grote rol gaan spelen. We willen in ons onderwijs hierop inspelen. De leerlijn Natuur, techniek en energie helpt ons de leerlingen in aanraking te laten komen met techniek en duurzaamheid. Ook aan de creatieve ontwikkeling is gedacht. Ook hier willen wij de leerlingen in aanraking laten komen met diverse werkvormen op het gebied van knutselen, sport, dans, zang, toneel, etc. Dit doen we op dit moment alleen nog maar met de klassenshows, maar in de toekomst willen we hier ateliers voor gaan inrichten. Door de leerlingen met zoveel mogelijk verschillende werkvormen en vakken in aanraking te laten komen willen we ze de kans bieden om er achter te komen wat ze leuk vinden en hopelijk komen zij en wij erachter waar hun talent ligt.
 
5. Rol van ouders
 
De rol van de ouders is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit start al direct na de geboorte. Veel praten en voorlezen met en aan kinderen heeft een positief effect op de taalontwikkeling van kinderen. Een goede taalontwikkeling helpt bij de verdere ontwikkeling, omdat het kind sneller dingen begrijpt en hierdoor sneller verbanden kan leggen bij diverse vakgebieden. Wij zien de ouders dan ook als belangrijke partners. Gezamenlijk hebben we 8 jaar lang hetzelfde belang en dat is de optimale ontwikkeling en het welzijn van uw kind(eren). Wederzijds respect is hierbij nodig. De leerkracht is onderwijsdeskundige en de ouders de opvoeddeskundige. Wanneer we niet op elkaars stoel gaan zitten en we elkanders mening en handelswijze respecteren, heeft dit een positief effect op de ontwikkeling van het kind.

 

 
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden