Medezeggenschap

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) staat dat aan iedere school een Medezeggenschapsraad verbonden moet zijn.

De MR van basisscholen bestaat uit twee geledingen:

 • Vertegenwoordigers van de ouders;
 • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De MR heeft twee soorten rechten, namelijk:
 • Instemmingsrecht;
 • Adviesrecht.

Conform art. 5 van WMO heeft de MR de volgende bevoegdheden en taken:
 • Recht op overleg met bevoegd gezag
 • Initiatiefrecht
 • Openheid en onderling overleg
 • Recht op informatie

De MR heeft als taak om de belangen van de ouders en het personeel te behartigen bij het tot stand komen van het schoolbeleid.

Het beleid van de school wordt bepaald door het bestuur en de schoolleiding. De MR heeft hierbij een adviserende en controlerende taak namens de ouders en de personeelsleden.

Beleidszaken die vooral voor ouders van belang zijn, zijn bijvoorbeeld het vaststellen van vakanties, schooltijden, huisvesting en de veiligheid op en rondom de school.

Beleidszaken die voor de leerkrachten van belang zijn, zijn bijvoorbeeld het beoordelingssysteem, taakbeleid etc.

In een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, d.w.z. dat die zaken niet eerder kunnen worden uitgevoerd dan dat de MR zijn instemming heeft gegeven. Hierbij valt te denken aan de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, de schoolgids en de regels m.b.t. de veiligheid op school.

Advies moet de MR geven over bijvoorbeeld fusies, de begroting, nieuwbouw van de school en de vakantieregeling.

Onderwerpen die onder andere besproken worden, zijn:
 • ouderenquête
 • het scholingsplan personeel
 • het formatieplan
 • het ontwikkelingsplan
 • uitval van lessen door ziekte of studiedagen
 • de nieuwbouw
 • vakantierooster
 • informatieavonden voor ouders
 • de begroting
 • het Arbo-beleid
Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij het secretariaat van de MR.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden