Leerplicht

Vierjarige kleuters zijn nog niet leerplichtig en kunnen dus ook vrij nemen (na overleg met de leerkracht) buiten de vakantieperiodes.

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig.

Soms willen ouders voor hun kind één of meer extra verlofdagen.

Alleen de locatieleider mag bij zeer dringende, gewichtige omstandigheden ontheffing verlenen. Dat zijn omstandigheden zoals bijvoorbeeld een huwelijk, een sterfgeval of ernstige ziekte in de naaste familie, toewijzing van een vakantiehuisje door een sociale instelling (bijv.; het astmafonds) of gedwongen verlofopname van het bedrijf waar het gezinshoofd werkt (camping, reisleider, etc.).

In zulke gevallen dienen de ouders 2 maanden vooraf een schriftelijke aanvraag in bij de directeur. Belangrijk is dat de reden van het verzoek goed wordt aangegeven. De locatieleider beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplicht-ambtenaar.

Als er meer dan 10 dagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd zal altijd goedkeuring van leerplichtambtenaar nodig zijn.

In principe wordt geen vrij gegeven aan het begin van het schooljaar.

Alle andere redenen ( wintersport, lange weekenden, enz) zijn niet gegrond, de locatieleider mag hiervoor geen vrij geven.

Als een kind zonder toestemming of geldige reden afwezig is, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd verzuim.

Het protocol “Leerplicht” ligt op school ter inzage.

Schorsing/ verwijdering

Wanneer een leerling:
  • herhaald wangedrag met onmiskenbare negatieve invloed op andere kinderen in de groep vertoont,
  • gedrag vertoont dat de goede gang van zaken op school ernstig belemmert,
  • orde, rust en veiligheid op school verstoort. Dit kan zowel door de leerling zelf als door zijn of haar ouders veroorzaakt worden, kan de directie over gaan tot schorsing van de desbetreffende leerling.
Indien, na herhaalde toelating, het gedrag van de leerling niet verbetert, kan de directie overgaan tot de procedure ‘verwijdering leerling’.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar het protocol ‘schorsing/verwijdering’. Deze ligt ter inzage op school.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden